Eminem – Not Afraid


Advertisements

[Trans] Chính sách tài chính và tiền tệ


2 thành phần chính của chính sách kinh tế vĩ mô là chính sách tài chính và tiền tệ. 2 chính sách này có mối tương quan với nhau.

Chính sách tài chính được thực hiện bởi Ministry of Finace và có thể được chia thành 2 phần, chi tiêu công và thuế. 2 thành phần đó được xách định khi ngân sách trong chính phủ có sự thâm hụt hoặc dư thừa. Trọng tâm của sách  tài chính là cơ sở của sự ổn định kinh tế vĩ mô. Thuế và sự chi tiêu công có thể tác động đến phương án phân bổ.  Thâm hụt  tài chính ảnh hưởng đến cả sự cân bằng trong cán cân thanh toán và tỷ lệ lạm phát.

Chính sách tiền tệ ở các nước đang phát triển theo sau chính sách tài chính. In tiền thường là nguồn cung cấp cho hoạt động chi tiêu của chính phủ. Nếu tài chính của  ngân hàng trung ương bị thâm hụt nặng, thì có thể sẽ không có khả năng thực hiện việc thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

Nếu sự thâm hụt được bổ sung bằng  việc in nhiều tiền hơn nhu cầu chung của thị trường , giá cả sẽ tăng. Lạm phát gây ra việc giá trị thực của tài sản cá nhân bị rớt giá. Nhưng nó cũng khiến người ta mua  nhiều các tài sản như vàng, dollar, hoặc bất động sản, là những thứ sẽ không mất giá khi lạm phát xảy ra.

Khi thâm hụt ngân sách được bổ xung bằng việc cho vay trong nước quá mức, nó có thể dẫn đến lãi suất cao hơn bởi vì nhu cầu cao về tiền. Tỷ lệ cao có thể làm cho nó trở nên quá đắt đối với khu vực tư nhân muốn vay tiền.

Sự thâm hụt trong chính phủ cần phải được giảm xuống bằng việc cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế. Nếu cắt giảm chi tiêu không thực hiện được,  chính phủ cuối cùng vẫn phải in tiền để bù đắp cho thâm hụt của họ, việc lạm phát là điều không thể tránh khỏi.

Soucre: giáo trình của tui